Lista proiectelor sedintei CL Ploiesti din 23 aprilie 2015

Consiliul Local al Municipiului Ploieşti a fost convocat în şedinţă ordinară în data de 23 aprilie 2015, începând cu ora 12, la sala de şedinţe de 200 de locuri din cadrul Palatului Administrativ, etajul I, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

1. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti din data de 27 martie 2015.

2. Aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 3 aprilie 2015.

3. Întrebări şi interpelări.

4. Proiect de hotărâre privind modificarea unor hotărâri ale Consiliului Local – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Municipal Ploieşti pe anul 2015 – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Sanda Dragulea, Radu Mateescu, Constantin Popa şi Gheorghe Popa.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Pediatrie Ploieşti pe anul 2015 – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Sanda Dragulea, Radu Mateescu, Constantin Popa şi Gheorghe Popa.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploieşti – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Sanda Dragulea, Radu Mateescu, Constantin Popa şi Gheorghe Popa.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Administraţiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploieşti – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Sanda Dragulea, Radu Mateescu, Constantin Popa şi Gheorghe Popa.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Ploieşti pe anul 2015 – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Sanda Dragulea, Radu Mateescu, Constantin Popa şi Gheorghe Popa.

10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea cofinanțării obiectivului de investiții “Extindere reţea gaze Cartier locuințe str. Gageni – EDEN” de către municipiul Ploiești – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.

11. Proiect de hotărâre privind acordarea de scutire de la plata taxei pe clădiri, în cazul asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor care desfăşoară activităţi social umanitare şi care au închiriat, concesionat, primit în administrare sau folosinţă imobile – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.

12. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata obligaţiilor bugetare reprezentând impozit auto în baza Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, conform cererii depuse de către SC BION TOUR SRL – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile locale ale municipiului Ploiești alocate pentru activităţi nonprofit de interes local pentru anul 2015 – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.

14. Proiect de hotărâre privind cooperarea Municipiului Ploiești cu Camera de Comerț și Industrie Prahova în vederea susținerii dezvoltării mediului de afaceri și a dezvoltării economico-sociale a Municipiului Ploiești – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.

15. Proiect de hotărâre referitor la modificarea şi completarea contractului de delegarea gestiunii prin concesiune a activităţilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie, colectarea, transportul şi neutralizarea cadavrelor de animale de pe domeniul public, colectarea, transportul şi neutralizarea deşeurilor animaliere provenite din gospodăriile populaţiei în municipiul Ploieşti nr. 14393/17.08.2010 încheiat cu S.C. Coral Impex S.R.L. – inițiat de consilierii Gabriel Constantin Minea, Radu Mateescu, Puiu Daniel Neagu şi Gheorghe Sîrbu.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Contractului de Concesiune privind gestiunea serviciului public de alimentare cu apă şi a serviciului de canalizare în Municipiul Ploieşti încheiat cu societatea Apa Nova Ploieşti – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de investiţii Fond lucrări şi a programului de investiţii Fond prioritar obligaţie Concesionar pentru anul 2015 în cadrul serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de posturi, a organigramei şi a statului de funcţii al Serviciului Public Local Comunitar de Evidenţa Persoanelor Ploieşti, ca urmare a comunicării numărului maxim de posturi de Instituţia Prefectului – Judeţul Prahova – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Teatrului “Toma Caragiu” Ploieşti – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploieşti – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Administraţiei Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploieşti – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploieşti – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.

23. Proiect hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului Public Finanţe Locale Ploieşti – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Clubului Sportiv Municipal Ploieşti – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii şi a criteriilor în vederea organizării concursului pentru ocuparea posturilor de conducători ai instituţiilor şi serviciilor publice de interes local din municipiul Ploieşti – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.

26. Proiect de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 318/2014 privind constituirea unei comisii de negociere a unui contract de asociere în participaţiune cu Federaţia Română de Fotbal – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Parteneriatului dintre Municipiul Ploieşti, Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, S.C. Hale şi Pieţe S.A. şi Fundaţia “Nini Măcelaru” – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.

28. Proiect de hotărâre privind încheierea actului adiţional nr. 4 la contractul de comodat nr. 22/03.05.2012 pentru imobilul din Ploieşti str. Înfrăţirii nr. 4 în care funcţionează Secţia nr. 3 a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Prahova – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.

29. Proiect de hotărâre privind încheierea contractelor de închiriere pentru un număr de trei unităţi locative cu destinaţia de locuinţe de necesitate – iniţiat de consilierii Robert Ionuţ Vîscan, Paulica Drăgușin şi Raul Alexandru Petrescu.

30. Proiect de hotărâre privind înstrăinarea prin vânzare către doamna Popa Gica si domnul Popa Constantin a suprafeţei de teren de 582,625 m.p., cotă indiviză din suprafaţa de 1.165,25 m.p., indiviz din totalul de 1.329 m.p. situat în Ploieşti, str. Ana Ipătescu nr. 18, cu nr. cadastral 126658, Carte Funciară nr. 126658 – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.

31. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 242/2000 privind însuşirea inventarului terenurilor şi clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar, ce fac parte din domeniul public al municipiului Ploieşti referitor la includerea unui bun in domeniul public al Municipiului Ploieşti şi transmiterea lui in administrarea Colegiului Tehnic ,,Lazăr Edeleanu” – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Marilena Stanciu, Cosma Marcian, George Pană şi Cristian Dumitru.

32. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârilor Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr. 133/2004 şi nr. 232/2012 referitoare la locuinţele pentru tineri situate în Ploieşti, str. Lupeni, nr. 7-9, Bl. M5 şi M5A – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Marilena Stanciu, Cosma Marcian, George Pană şi Cristian Dumitru.

33. Proiect de hotărâre privind modificarea ,,Hotărârii nr. 24/28.01.2015 a Consiliului Local al municipiului Ploieşti privind includerea unor imobile – terenuri în patrimoniul municipiului Ploieşti” referitor la imobilul-teren situat în str. Petriceicu Vodă nr. 4 – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Marilena Stanciu, Cosma Marcian, George Pană şi Cristian Dumitru.

34. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 264/30.11.2002, privind asocierea dintre Consiliul Local al Municipiului Ploiesti şi S.C. „LUKOIL DOWNSTREAM” S.R.L. Bucureşti pentru amplasarea unei staţii de distribuţie în municipiul Ploieşti şi modificarea prin act adiţional a contractului de asociere nr. 4382/2003 – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Marilena Stanciu, Cosma Marcian, George Pană şi Cristian Dumitru.

35. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploieşti privind însuşirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploieşti” referitor la strada Cuza Voda – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Marilena Stanciu, Cosma Marcian, George Pană şi Cristian Dumitru.

36. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 242/2000 privind însuşirea inventarului terenurilor şi clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar, ce fac parte din domeniul public al municipiului Ploieşti referitor la imobilul situat în Ploieşti, Str. Malu Roşu nr.102, în care funcţionează Şcoala Gimnazială “Nicolae Simache” – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Marilena Stanciu, George Pană, Cosma Marcian şi Cristian Dumitru.

37. Proiectul de hotărâre privind aprobarea propunerii de schimbare a destinaţiei unei părți din imobilul-teren din incinta Școlii Gimnaziale “Grigore Moisil”, situată în Ploiești, Aleea Laurilor nr. 2A – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Marilena Stanciu, George Pană, Cosma Marcian şi Cristian Dumitru.

38. Proiectul de hotărâre privind solicitarea adresată ministrului educaţiei naţionale pentru emiterea avizului conform în vederea schimbării destinaţiei unei părți din imobilul-teren din incinta Școlii Gimnaziale “Grigore Moisil”, situată în Ploiești, Aleea Laurilor nr. 2A – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Marilena Stanciu, George Pană, Cosma Marcian şi Cristian Dumitru.

39. Proiect de hotărâre privind trecerea unor locuinţe pentru tineri din proprietatea publică a municipiului Ploieşti în proprietatea publică a statului – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Marilena Stanciu, George Pană, Cosma Marcian şi Cristian Dumitru.

40. Proiect de hotărâre privind modificarea Protocolului de Colaborare nr. 3110/04.07.2011 şi încheierea unui nou Protocol de Colaborare între municipiul Ploieşti şi Asociaţia Habitat for Humanity România – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Marilena Stanciu, Cosma Marcian şi Cristian Dumitru.

41. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr. 274/2013 privind constituirea comisiei în vederea negocierii redevenţei privind contractele de concesiune pentru spaţiile cu destinaţia de cabinete medicale – iniţiat de consilierii Constantin Popa, Robert Ionuţ Vîscan, Gheorghe Popa şi Constantin Gabriel Minea.

42. Proiect de hotărâre privind modificarea prin act adiţional a contractului de colaborare nr. 32115/09.06.1999 încheiat între Municipiul Ploieşti, pe de o parte, S.C. Calliope S.R.L. şi S.C. Zado Prod S.R.L., pe de altă parte – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Marilena Stanciu, Cosma Marcian şi George Pană.

43. Proiect de hotărâre privind stabilirea destinației de locuință de necesitate unui imobil proprietatea Municipiului Ploiești și repartizarea acestuia – iniţiat de consileirii Robert Ionuț Vîscan, Paulica Dragușin și Alexandru Raul Petrescu.

44. Proiect de hotărâre privind modificarea articolului 1(1) din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 406/28.10.2014 privind aprobarea ieșirii din indiviziune a terenului situat în Ploiești, str. Văleni nr. 28 – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Marilena Stanciu, Cosma Marcian şi George Pană.

45. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare întocmit de către S.C. “Fidox” S.R.L pentru cota de ¾ din apartamentul nr. 53 situat în blocul 26D, Bdul. Republicii, nr. 171 Ploiești – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Marilena Stanciu, Cosma Marcian şi George Pană.

46. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei, faza studiu de fezabilitate aferentă obiectivului de investiţii “Extindere reţele subterane în municipiul Ploieşti” – Etapa I – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.

47. Diverse.