Lista proiectelor de hotatrare din prima sedinta ordinara a CL Ploiesti din 2015

Pe 28 ianuarie 2015, de la ora 12, va avea loc prima sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti din acest an.

 

Alesii locali se vor reuni la sala de şedinţe de 200 de locuri din cadrul Palatului Administrativ, etajul I, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

1. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti din data de 15 decembrie 2014.

2. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti din data de 17 decembrie 2014.

3. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti din data de 8 ianuarie 2015.

4. Întrebări şi interpelări.

5. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului domnului consilier Constantin Silviu-Sorin.

6. Proiect de hotărâre privind modificarea contractelor de mandat ale reprezentanților Consiliului Local în Adunările Generale ale Acționarilor de la societățile comerciale în care Municipiul Ploiești este acționar – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

7. Proiect de hotărâre privind numirea unui funcţionar public în funcţia de membru al Consiliului de Administraţie al. S.C. Transport Călători Express SA Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2014 din excedentul bugetului local pe anul 2013 – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare de către Regia Autonomă de Servicii Publice Ploieşti – iniţiat de consilierii Iulian Teodorescu, Gabriel Constantin Minea, Daniel Puiu Neagu şi Adrian Lupu.

10. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata obligaţiilor bugetare reprezentând impozit pe clădiri şi impozit pe teren în baza Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, conform cererii depuse de către Fundaţia Caritatea – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

11. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata obligaţiilor bugetare reprezentând impozit pe clădiri şi impozit/taxă pe teren în baza Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, conform cererii depuse de catre Organizaţia Umanitară Concordia – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

12. Proiect de hotărâre privind acordarea de scutire de la plata taxei pe clădiri pentru anul 2015, în cazul asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor care desfăşoară activităţi social umanitare şi care au închiriat, concesionat, primit în administrare sau folosinţă imobile – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

13. Proiect de hotărâre privind acordarea de facilităţi fiscale pentru mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri în afara unei localităţi, dacă tariful de transport este stabilit în condiţii de transport public, pentru anul fiscal 2015 – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

14. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata obligaţiilor bugetare reprezentând taxă pe clădiri în baza Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, conform cererii depuse de către Fundaţia pentru Dezvoltare Umană, pentru anul fiscal 2015 – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

15. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata obligaţiilor bugetare reprezentând impozit auto în baza Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, conform cererii depuse de către SC Transport Călători Express SA – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr. 455/17.12.2014 – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

17. Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului Local nr. 299/30.10.2008 privind aprobarea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Polul de creştere Ploieşti-Prahova” – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

18. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea contractului de delegarea gestiunii prin concesiune a activităţilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie, colectarea, transportul şi neutralizarea cadavrelor de animale de pe domeniul public, colectarea, transportul şi neutralizarea deşeurilor animaliere provenite din gospodăriile populaţiei în municipiul Ploieşti nr. 14393/17.08.2010 încheiat cu SC Coral Impex SRL – iniţiat de consilierii Iulian Teodorescu, Gabriel Constantin Minea, Gheorghe Sîrbu, Adrian Lupu şi Puiu Daniel Neagu.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei necesare delegării gestiunii prin concesiune a serviciului de iluminat public al municipiului Ploieşti – iniţiat de consilierii Iulian Teodorescu, Constantin Popa, George Pană, Răzvan Ursu, Gheorghe Sîrbu, Raul Petrescu şi Radu Mateescu.

20. Proiect de hotărâre privind numirea comisiei de negociere a chiriei/achiziţionării imobilului din Ploieşti, str. Maramureş nr. 27 în care funcţionează Grădiniţa cu program prelungit nr. 35 – iniţiat de consilierii Iolanda Băzăvan, Larisa Băzăvan, Sanda Dragulea, Marilena Stanciu şi Radu Socoleanu.

21. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 3452/22.02.2012 prin încheierea actului adiţional nr. 2, pentru imobilul din Ploieşti str. Vlad Ţepeş nr. 30, în care funcţionează corpul C al Colegiul Naţional ,,Al. I. Cuza” – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

22. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de folosinţă gratuită a unui spaţiu în suprafaţă de 20 mp din incinta Şcolii Gimnaziale „Elena Doamna” către „Asociaţia părinţilor Şcoala Elena Doamna” în vederea desfăşurării activităţii administrative – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

23. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de folosinţă gratuită a unui spaţiu în suprafaţă de 72 mp din incinta Grădiniţei cu program prelungit „Sf. Arhanghel Mihail şi Gavril” către Asociaţia de părinţi „Aproape de cei mici” în vederea desfăşurării activităţii administrative – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

24. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de folosinţă gratuită a unui spaţiu în suprafaţă de 54 mp din incinta Liceului Tehnologic Administrativ şi de Servicii „Victor Slăvescu” către Asociaţia de părinţi „LTAS VS PLOIESTI” în vederea desfăşurării activităţii administrative – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

25. Proiect de hotărâre privind repartizarea de locuințe sociale – iniţiat de consilierii Robert Ionuţ Vîscan, Paulica Drăgușin, Ionuț Ionescu şi Raul Alexandru Petrescu.

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor de prioritate pentru chiriaşii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietăţii şi listei cu ordinea de prioritate pentru locuinţele sociale – iniţiat de consilierii Robert Ionuţ Vîscan, Paulica Drăgușin, Ionuț Ionescu şi Raul Alexandru Petrescu.

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Ploieşti a terenului în suprafaţă de 629 m.p. situat în Ploieşti, str. Traian nr. 28, în fosta incintă a Grupului Şcolar de Transporturi – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Marilena Stanciu, George Pană, Marcian Cosma şi Cristian Dumitru.

28. Proiect de hotărâre privind modificarea unor poziţii din Anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local nr. 242/2000 privind însuşirea inventarului terenurilor şi clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar ce fac parte din domeniul public al municipiului Ploieşti – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Marilena Stanciu, George Pană, Marcian Cosma şi Cristian Dumitru.

29. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploieşti privind însuşirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploieşti” referitor la Spitalul de Pediatrie Ploieşti şi Spitalul de Boli Infecţioase Ploieşti – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Marilena Stanciu, George Pană, Marcian Cosma şi Cristian Dumitru.

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea apartamentării imobilelor situate in Ploieşti, Aleea Arnăuţi, nr. 2, compuse din blocurile de locuinţe T1-T16 si terenurile aferente acestora – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Marilena Stanciu, George Pană, Marcian Cosma şi Cristian Dumitru.

31. Proiect de hotărâre privind includerea unor imobile – terenuri în patrimoniul municipiului Ploieşti – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Marilena Stanciu, George Pană, Marcian Cosma şi Cristian Dumitru.

32. Proiect de hotărâre privind modificarea poziţiilor 782, 927 si 1114 (referitoare la imobilele teren situate în Ploieşti, str. Buştenari, nr. 39, str. Lupeni, nr. 51 şi str. Rahovei nr. 28) din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploieşti – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Marilena Stanciu, George Pană, Marcian Cosma şi Cristian Dumitru.

33. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr. 235/28.07.2010 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în repartizarea locuinţelor pentru tineri destinate închirierii – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

34. Proiect de hotărâre privind repartizarea către Asociaţia pentru Iniţiativă şi Dezvoltare Continuă a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în Ploieşti, str. Italiană nr. 24 – iniţiat de consilierii Constantin Popa, Gheorghe Popa, Gabriel Constantin Minea şi Robert Ionuţ Vîscan.

35. Proiect de hotărâre privind organizarea de licitaţii publice pentru închirierea unor spaţii cu altă destinaţie decât accea de locuinţă – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Marilena Stanciu, George Pană, Marcian Cosma şi Cristian Dumitru.

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Consolidare Bloc A4, Ploieşti, str. Tarnava nr. 4” – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor şi a documentaţiei tehnico-economice a proiectului “Lucrări de desfiinţare – construcţie C1, situat în municipiul Ploieşti, strada Predeal nr. 8” – initiat de primar Iulian Bădescu.

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor şi a documentaţiei tehnico-economice a proiectului “Lucrări de desfiinţare – clădiri cu funcţiuni anexe – staţie de pompare, rezervor de apa 500 mc, post de transformare, strada Apelor F.N.” – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor şi a documentaţiei tehnico-economice a proiectului “Lucrări de desfiinţare – clădiri cu funcţiuni anexe – C1- grajd, C2 – cocina porci, C3 – cocina, C-4 cocina, C5-punct control, strada Cosminele, nr. 11A” – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice, faza Studiu de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Modernizare strada Cernica” – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

41. Diverse.