Concurs pentru meseria de detectiv particular la IPJ Prahova

La sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Prahova din Ploieşti, str. Vasile Lupu nr. 60, jud. Prahova, va avea loc examenul de atestare a calităţii de detectiv particular.

 

Concursul din 26 martie a.c. va fi organizat in conformitate cu prevederile art. 5, 6 şi 7 din Legea nr. 329/2003, privind exercitarea profesiei de detectiv particular, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi pct. 4 din H.G. nr. 1666/2004 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 329/2003.

 

Pentru a putea participa la examen, orice persoană interesată trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii:

a) să aibă cetăţenie română sau cetăţenia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale spaţiului economic european;

b) să posede cel puţin studii medii şi să fie absolventă a unei şcoli postliceale de detectivi, să fi îndeplinit funcţia de poliţist ori lucrător în cadrul unor instituţii publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice sau siguranţei naţionale ori să fie absolventă a unei instituţii de învăţământ superior;

c) să fie aptă din punct de vedere medical;

d) sa nu fi fost condamnată pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;

e) nu desfăşoare o activitate care implică exerciţiul autorităţii publice;

f) să obţină avizul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova.

 

Dosarele vor fi depuse la sediul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova – Serviciul Cabinet – Biroul de Primire Public, pâna la data de 11.03.2015 orele 12.00 şi vor cuprinde următoarele documente:

a) cerere pentru eliberarea avizului în vederea înscrierii la examenul de dobândire a calităţii de detectiv particular;

b) cerere de aprobare a înscrierii la examenul de dobândire a calităţii de detectiv particular

c) curriculum vitae;

d) actele de stare civilă în copii legalizate (certificat de naştere şi după caz, de căsătorie);

e) actul de studii, în copie legalizată;

f) actul de absolvire a unui curs de specialitate, în copie legalizată;

g) fişă medicala tip, încheiată la o unitate medicală autorizată (în original);

h) rezultatul testării psihologice efectuate de un laborator specializat (în original);

i) certificat de cazier judiciar (în original);

j) declaraţie autentificată din care să rezulte că nu desfăşoară o activitate care implică exerciţiul autorităţii publice;

k) dosar cu şină.

 

Achitarea tarifului pentru susţinerea examenului de atestare a cunoştinţelor, stabilit in cuantum de 139 RON, se va face la Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova – Serviciul Financiar-Contabilitate, Ploieşti, str. Vasile Lupu nr. 60 jud. Prahova, numai după obţinerea avizului de înscriere la examen.

 

Pot fi obţinute relaţii suplimentare la Serviciul de Investigatii Criminale al I.J.P. Prahova, de la comisar Ovidiu Enăşescu, tel: 0244/302126, sau de la Serviciul Cabinet – Biroul de Primire Public. Pentru obţinerea unor documente tipizate necesare întocmirii dosarului de înscriere ( cereri, fişă medicală) vă puteţi adresa şi Serviciului Cabinet – Biroul de Primire Public, în zilele lucrătoare, între orele 08:00 – 15:00.

 

Examenul de atestare a calităţii de detectiv particular va avea loc la data de 26.03.2015, începând cu ora 08.30 – la sediul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova, din municipiul Ploieşti, str. Vasile Lupu nr. 60.