Prefectura Prahova a gasit 64 de acte administrative date ilegal; in 14 cazuri s-a deschis actiune in instanta

Prefectura Prahova a gasit 64 de acte administrative date ilegal; in 14 cazuri s-a deschis actiune in instanta

Versiune tiparPDF version

În cursul anului 2018, prefectul judetului Prahova, Madalina Lupea, prin intermediul structurilor de specialitate, a verificat sub aspectul legalităţii, un număr de 54.106 acte administrative, transmise de cele 104 unităţi administrativ – teritoriale şi consiliul judeţean, după cum urmează:

 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI JUDEŢEAN ŞI CONSILIILOR LOCALE:

• 200 hotărâri ale consiliului judeţean;

• 812 hotărâri ale consiliilor locale de municipii;

• 2050 hotărâri ale consiliilor locale de oraşe;

• 5502 hotărâri ale consiliilor locale de comune;

 

DISPOZIŢII EMISE DE PRIMARI:

• 486 dispoziţii ale preşedintelui consiliului judeţean;

• 18602 dispoziţii emise de primarii municipiilor;

• 6764 dispoziţii emise de primarii oraselor;

• 19690 dispoziţii emise de primarii comunelor;

 

Verificarea legalităţii actelor administrative sus menţionate s-a efectuat la sediul Instituţiei prefectului; exercitarea controlului de legalitate a avut în vedere următoarele aspecte:

- respectarea de către autorităţile administraţiei publice locale emitente a prevederilor legale aplicabile în materie;

- interpretarea şi aplicarea corectă a actelor normative în acord cu prevederile descentralizării, autonomiei locale, legalităţii şi al consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale;

- respectarea de către autorităţile administraţiei publice locale emitente a termenului de comunicare a actelor administrative;

- respectarea condițiilor de formă impuse de Legea nr. 24/2000 privind tehnica legislativă și a procedurii prevăzută de Legea administrației publice locale nr. 215/2001, pentru adoptarea, respectiv emiterea actelor administrative, o atenție deosebită fiind acordată asigurării transparenței actului decizional;

- adoptarea, respectiv emiterea actelor administrative în acord cu legislaţia europeană, eliminarea discriminărilor şi barierelor pe considerente de cetăţenie, domiciliu, între cetăţenii Uniunii Europene, indiferent că sunt resortisanţi ai statului roman sau ai altor state membre ale Uniunii Europene.

 

Ca urmare a efectuării controlului de legalitate, s-a constatat că 64 de acte administrative au fost adoptate respectiv emise cu incălcarea dispoziţiilor legale, astfel incât au fost întocmite 50 de proceduri prealabile în urma cărora respectivele acte administrative au fost revocate, iar pentru 14 acte administrative s-au formulat acţiuni la instanţa de contencios administrativ în vederea anulării acestora. Dintre acestea, pâna la această dată, a fost soluţionată definitiv o cauză in favoarea prefectului, iar 13 acţiuni se afla in curs de de soluţionare.

 

De asemenea, ca o consecinţă a incălcării legislaţiei privind emiterea autorizaţiilor de construire, la sesizarea Inspectoratului de Stat in Construcţii, in baza dispoziţiilor Legii nr.50/1991 si ale Legii nr.554/2004, prefectul a formulat un numar de 11 acţiuni la instanţa de contencios administrativ care au ca obiect anularea autorizaţiilor de construire apreciate ca fiind emise nelegal de către primari, iar la această dată dosarele sunt în curs de soluţionare.

 

Motivele de nelegalitate care au determinat intocmirea de proceduri prealabile respectiv formularea de plangeri la instanta de contencios au vizat urmatoarele aspecte:

• stabilirea drepturilor salariale cu încălcarea prevederilor legale privind salariile de incadrare ale functionarilor publici si personalului contractual;

• stabilire impozite şi taxe locale cu incălcarea dispoziţiilor legale;

• adoptarea hotărârilor in domenii în care consiliul local nu are competenţă legală;

• încălcarea normelor de tehnica legislativa la intocmirea actelor administrative;

• concesionare serviciu de gestionare a cainilor fara stăpân;

• stabilirea indemnizaţiilor pentru persoanele cu handicap cu încălcarea prevederilor legale;

• convocarea si desfăşurarea şedinţelor consiliului local cu incălcarea prevederilor legale;

• acte administrative (dispoziţii) neînregistrate in registrul special si neînsoţite de avizul de legalitate al secretarului unităţii administrativ teritoriale;

• inchiriere teren din domeniul public al unităţii administrativ teritoriale fara respectarea dispoziţiilor legale;

• incheiere contracte de achiziţii in afara cadrului legal;

• completarea domeniului public cu incălcarea prevederilor legale;

• aprobare documentaţie de urbanism (PUZ) cu încălcarea prevederilor legale;

• numire curator special cu încălcarea prevederilor legale;

• angajare personal contractual fara concurs.